فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4209
تاريخ: 60/11/5
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور
عطف به نامه شماره 3/406/9 مورخ 60/10/29:
موضوع سؤال در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و بشرح ذيل اعلام نظر شد:
"بر حسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراء قوانين دارد. بنابر اين اصل ميتواند در موارد تخلف از اجراء قوانين به مقامات مسئول اخطار كند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائيه كه بموجب اصل 174 قانون اساسي انجام ميشود توجه نمايند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسي تخلف نموده‌اند و ترتيب و حدود اين وظايف در قانون عادي نيز بيان شده است."%
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-