فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 5620/ 21 /78
تاريخ : 13 /8 /78

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه­ شماره 2415 هـ/ب مورخ 19 /7/ 1378؛
موضوع در جلسه مورخ 13/ 8 /1378 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي­گردد؛
«در صورتي كه ماهيت قضيه پرداخت بهره وام باشد تغيير عبارت مشكلي حل نمي­كند ولي اگر به طور كلي اخذ اين­گونه وام­ها ضروري باشد چنانكه در بعضي ارقام بودجه سالانه هم آمده به حكم ضرورت مجاز مي­باشد.»

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-