فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 94/102/198

تاريخ: 1394/1/25

بسمه تعالي

 

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 153461/‏51645 مورخ 16/‏12/‏1393؛

اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)

مصوب جلسه مورخ دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 19/‏01/‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-