فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ماده 1 مصوبه شماره 73206/ت20840 مورخ 21 /11 /77 هيأت وزيران: شركت سي.ام.اي به منظور اجراي طرح توليد ورقهاي گالوانيزه تا مبلغ هشتاد و سه ميليون و هجده هزار و ششصد و شانزده (83.018.616) مارك آلمان تسهيلات مالي را كه از طريق بانك جنرال بلژيك در اختيار شركت فولاد مباركه قرار مي‌گيرد. براي تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات مورد استفاده قرار دهد.
ماده 2 مصوبه شماره 73206/ت20840 مورخ 21/ 11 /77 هيأت وزيران: تسهيلات مالي موضوع بند 1 فوق، تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد ارز مورد نياز براي بازپرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلات مالي مذكور از محل صادرات ورق رنگي و گالوانيزه توليد شده در شركت فولاد مباركه تأمين و تأديه شود. تعهدات ارزي شركت فولاد مباركه تا حدي كه مصارف ياد شده را پوشش دهد با تأييد سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران ابطال خواهد شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-