فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1242
تاريخ : 24 /9 /69
بسمه تعالي

بســــم الله الـــرحمن الرحيــــــــــــم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
عطف به سخنان قبل ازدستور روز چهارشنبه 21 / 9 /1369 جنابعالي در مجلــــــــس شوراي اسلامي درارتباط با تاريخ ارسال مصوبات مجلس شوراي نگهبان وتاريخ ثبت واعلام نظر شورا اعلام ميدارد : حسب حكايت دفتر ارسال مراسلات مجلس شوراي اسلامــــــــي درتاريخ 7 /9 /1369 نامه هاي شماره 1845 ، 1846 ، 1847 ، 1850و 1851 تحويـــل دفتر انتظامات شوراي نگهبان شده وكليه نامه هاي مزبور درتاريخ 10 / 9 /1369 ثبـــــت دبيرخانه شورا شده است ، نامه هاي شماره 1845 ، 1846 و 1850 كه مربوط به اصــــلاح قانون مطبوعات وتشكيلات شوراهاي اسلامي وايجادتسهيلات براي خريد واحداث وتكميل خوابگاه ها بوده ودررابطه با ايراد شوراي نگهبان اصلاح شده وفرستاده شده بود درتاريـــخ 11 / 9 /1369 اظهارنظر گرديد وبه مجلس اعلام شد لايحه متمم بودجه موضوع نامه شماره 1847 درجلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفت وسرانجام اظهارنظر شورا درتاريخ 18 / 9 /1369 براي مجلس ارسال گرديده ، طرح الحاق يك ماده به قانون ايجاد تسهيلات براي رزمندگان موضوع نامه شماره 1851 نيز درتاريخ 18 / 9 /1369 مورداستمهال قرارگرفت كــــــــــه البته مجلس از دريافت دونامه اخيرشوراي نگهبان درتاريخ 18 /9 /1369 به بهانـــــــــــــــه انقضاء مهلت ده روزه خودداري كرد ، درحاليكه به نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان مهلت ده روزه مقرردراصل 94 ، ده روز كامل براي بررسي واظهارنظر است وروز وصول واعـــــــــلام نظر وبه تفسير قانــــــون آيين دادرسي مدني روز ابلاغ واقدام جزءموعد بحساب نمي آيــــداين مسئله اي است كه در عرف حقوقي وقضايي وروبه مراجع قضايي وقانون گذاري معمول است واختصاص به زمان حال وگذشته نيزندارد ماده 614 قانون آيين دادرسي مدنـــــــــي هم بر مبناي همين برداشت عرفي انشاء شده است ، هرچندقانون عادي وتصويب آن مربوط به سال ها قبل است ، به هر حال برداشت ونظر اكثريت شوراي نگهبان اين بوده كه اعلام نظر درروز 18 /9 /1369 از موعد قانوني نيست وشورا نظر خودرا درآخرين فرصــــــت مقررقانوني به مجلس ارسال
صفحــــــــــــــه دوم
داشته است . و اما آنچه جنابعالي با لحني كه برازنده شأن رياست مجلس شوراي نگهبان نيست فرموديد : شوراي نگهبان در مورد نامه اي كه با هم ودريك تاريخ رسيده تاريخ دونامه را 7 / 9 /1369 ويكنامه را 10 / 9 /1369 اعـــــــلام كرده است خلاف واقع است . شوراي نگهبان هيچگاه چنين اعلام نكرده است ، وهيـــــــــچ دليلي ومصلحتي و وجهي وجود ندارد كه همچنين كاري را انجام داده باشد سه نامه مورد نظـــــــــريعني شماره هاي 1845 ، 1846 و 1847 ونيزنامه 1850 و1851 همه درتاريـــــــــخ 7 / 9 / 1369 تحويل انتظامات شوراي نگهبان شده وهمه درتارخ 10 /9 /1369 ثبت شـــده است رويه متداول اين است كه شورا درپاسخي كه به مجلس مي فرستد به شماره وتاريــــــــخ نامه مجلس اشاره مي كند بسيار طبيعي است كه گاه ممكن است در عدد ورقم اشتباهـــــــــي صورت گيرد و وقتي بجاي " عينالرضا " " عين سخط " حاكم باشد همه را به ديده " مساوي " مي نگرد ( و عين الرضا عن كل عيب كليله ولكن عين السخط تبدي المساويا ) وگرنه اين اشتباهات قلمي ولفظي بارها هم از ناحيه مجلس وهم از ناحيه شوراي نگهبان پيش آمده وپس از توجه اصلاح شده است كه نمونه هاي بسياري از آن درسوابق بين مجلس شورا موجود است و هيچگاه هم موجب اين نوع قضاوت ها نشده است ، حقيقت اين است كه درابتداي نامـــــــه جوابيه شوراي نگهبان به جاي اينكه نوشته شود : ( عطف به نامه شماره 1847 - ق مورخ 7 / 9 /1369 ... ) اشتباها ( مورخ 10 / 9 /1369 ) نوشته شده بود واتفاقاً آقاي شاملــــــــــو از اداره قوانين به هنگام رؤيت نامه به اين اشتباهي برد و ضمن بيان وصول نامــــــــه شورا وامتناء از دزيافت آن نوشته است : نامه شماره ( ......... اشتباها تاريخ 10 /9 /69 تايپ شده ) به هر حال پس از استرداد نامه وآگاهي ازاشتباه قلمي نسبت به صلاح آن اقدام وعبارت 10 / 9 /1369 به مورخ 7 / 9 / 1369 " ونيزعبارت : "... شناخته شد" ذيل نامه به "شناخته نشد " اصلاح گرديد ونامه اصلاح شده را ظاهراً مجلس شوراي اسلامي پــــــــس از امتناع روز 18 / 9 /1369 روز 19 /9 /1369 دريافت كرده است .
باوصف فوق ملاحظه ميفرماييد شوراي نگهبان هيچگونه نفي واثباتي در تاريخ وصول نامه مجلس وتبعيض بين آن ها كه تاريخ بعضي را 7 /9 /1369 وبعضي را 10 /9 /1369 قبول كرده باشد ننموده است وتعبيرات روز چهارشنبه 21 / 9 /1369 جنابعالي درمجلـــــــس نه عنوانش از سوي رياست مجلس زيبنده است ونه انتسابش به شوراي نگهبان شايسته ميباشد .

صفحـــــــــه ســــــــــــــوم
لازم است درجلسه علني مجلس شوراي اسلامي به نحو مقتضي اذهان عمومي را روشن وموضوع را جبران فرماييد .
اللهم اهدنا سبيل الرشاد واجعلناممن لاينطـــــق
الا بالصواب والمداد .
دبيــــــــرشــــــوراي نگهبـــــــان
محمد محمدي گيلاني
رونوشت : مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي .
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رياست محترم جمهوري ورياست مجمع تشخيص مصلحت نظام .
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي يزدي رياست محترم قوه قضائيه .
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-