فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 90/30/44252

تاريخ: 1390/7/27

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 137127/‏45923 مورخ 10/‏07/‏1390 و پيرو نامه شمارة 43909/‏30/‏90 مورخ 03/‏07/‏1390؛

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو    

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب هيأت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 27/‏07/‏1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-