فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2813
تاريخ: 60/4/3
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 1231-دال-ه‍ - 1360/3/25؛
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح شد. نظر اكثريت اعضاء بر اين است كه حق مذكور در اصل 76 در حقوق مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان اين حق را ندارند.
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-