فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1014/ 21 /6
تاريخ : 24/ 4/ 76

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه­ شماره 1189/هـ/ب مورخ 14 /1/ 1375؛
ماده 6 تصويب­نامه شماره 10089/ت 15581 هـ مورخ 17 /8 /1374 هيئت وزيران در خصوص «سود مورد انتظار» در جلسه مورخ 24 /4/ 1376 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-