فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3169
تاريخ: 61/3/13

يسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

احتراماً 
با تشكر از ارسال پاسخ شماره 4570 مورخ 1361/3/6 آن شوراي محترم به استفسار اين وزارتخانه در مورد تمديدمهلت استفاده از وامهاي خارجي دولت به استحضار ميرساند اين وزارتخانه با آگاهي قبلي از سئوال وزارت نيرو و پاسخ آن شورا در زمينه فوق با توجه به مسئوليتي كه در مورد كليه وامهاي خارجي دولت بعهده دارد در نظر داشت با طرح مجدد سئوال وزارت نيرو بصورت عام و عطف توجه آن شورا به كليه حالات ممكنه و آثار تبعي تمديد مهلت وامهاي خارجي نظريه‌اي بصورت حكم عام و بنحويكه در همه موارد مشابه قابل اجرا باشد اخذ نموده راهنماي عمل قرار دهد.
نظر به اينكه اقدامات اين وزارتخانه در مورد تمديد مهلت وامهاي خارجي مستلزم حصول اطمينان نسبت به تائيد عدم مغايرت موضوع با اصل 80 قانون اساسي از طرف شوراي نگهبان ميباشد، مستدعيست دستور فرمايند چنانچه موضوع در كليت مورد نظر مورد تائيد آن شوراي محترم قرار گرفته است مراتب جهت اقدام به اين وزارتخانه ابلاغ گردد.ب/12

حسين نمازي
وزير امور اقتصادي و دارائي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-