فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 12/ 6/ 1375
شماره: 28546/ 16829
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اصلاحيه مواد(12)،(14)و(15) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي كه در جلسه مورخ 11/ 6/ 1375 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي شود.  
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
هيات وزيران در جلسه مورخ 11/ 6/ 1375 بنابه پيشنهاد شماره 2828 مورخ 27/ 3/ 1375 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (1) لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي-مصوب 1358 تصويب نمود: 
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي-موضع تصويبنامه شماره 6754 مورخ 13/ 6/ 1358 به شرح زير اصلاح مي شود:
1-	در ماده (12)، عبارت " تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از پنج ميليون ريال است" حذف مي شود.
2-	در ماده (14)، عبارت "تصويب انجام معاملات تا مبلغ پنج ميليون ريال" حذف مي شود.
3-	متن زير جايگزين ماده (15) مي شود:
"ماده 15-مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هيأتي يا به هريك از اعضاي هيأت مديره يا هريك از كاركنان سازمان ، تفويض نمايد."
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-