فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 44702/ت 14932ه	شماره انتشار : 14690 	
تاريخ ابلاغ: 14/ 05/ 1374	تاريخ روزنامه رسمي : 22/ 05/ 1374	

اصلاح اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور ( آسمان )
مصوب 03/03/ 1374

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/ 1374 بنا به پيشنهاد شماره 11/423 مورخ 20/ 1/ 1374 وزارت راه و ترابري و به استناد ماد ( 3 ) لايحه قانوني راجع به تشكيلات شركت خدمات هوايي كشور ( آسمان ) - مصوب 1359 - تصويب نمود :

ماده ( 5 ) اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور ( آسمان ) - موضوع تصويبنامه شماره 14316 مورخ 9/ 3/ 1360 - به شرح زير اصلاح و تبصره هاي آن حذف مي شود : 
« ماده 5 - موضوع و هدف شركت ، تصدي حمل و نقل مسافر و بار محمولات پستي با هواپيماهاي سبك وزن و سنگين وزن داخل و خارج كشور در خطوط منظم يا غير منظم و برقراري خطوط حمل و نقل هوايي به نقاط دور افتاده و محروم ارايه خدمات هوايي كشوري به دولت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق پروازهاي اجازه اي در بست ( چارتر ) در داخل و خارج كشور است . شركت مي تواند براي تحقق موضوع ياد شده ، عمليات زير را انجام دهد : »

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 619 مورخ 1/ 5/ 1374 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-