فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/2395

تاريخ: 1396/6/8

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 45704/‏101 مورخ 04/‏06/‏1396 و پيرو نامه شمارة 2095/‏102/‏96 مورخ 12/‏05/‏1396؛

لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي ويكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 08/‏06/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-