فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 4172 / 102 / 94 
تاريخ : 22 / 7 / 1394
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شمارۀ 52062 / 614 مورخ 21 / 07 / 1394 ؛
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام
مصوب جلسه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسي نهايتاً در جلسه عصر مورخ 22 / 07/ 1394 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-