فايل ضميمه :
        لايحه موافقتنامه بين­المللي روغن زيتون و كنسرو زيتون مورخ 2015 (1394)
مقدمه
«لايحه موافقتنامه بين­المللي روغن زيتون و كنسرو زيتون مورخ 2015 (1394)» كه در تاريخ 8/ 6/ 1396 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديده، در جلسه علني مورخ 5 /2 /1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جهت اجراي اصل 94 قانون اساسي مبني‌بر انطباق با موازين شرعي و قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است. پس از بررسي مصوبه در اين گزارش نكاتي پيرامون آن بيان خواهد شد.
بررسي مصوبه
در تبصره ماده واحده اين مصوبه، موضوع بند «4» ماده (26) موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارجاع به داوري شده است. در اين باره لازم به ذكر است:
1. در ماده (26) علاوه بر بند «4»، بند «1» نيز حل و فصل اختلاف در مورد تفسير يا اجراي موافقتنامه كه از طريق مذاكره حل و فصل نشده باشد را به شوراي اعضاء ارجاع داده است و بند «6» از پيشنهاد شوراي بين­المللي زيتون به اعضاي معاهده در خصوص ايجاد و كاركرد نهاد مصالحه و داوري بين­المللي براي حل و فصل اختلافات مرتبط با معاملات روغن زيتون و ... سخن گفته است كه در مورد آن­ها نيز رعايت اصل 139 قانون اساسي ضروري به نظر مي‌رسد؛ فلذا حق شرط مذكور در تبصره بايستي نسبت به كل ماده (26) لحاظ گردد. از اين رو اين ماده مغاير اصل 139 قانون اساسي مي‌باشد.
2. ماده (37) معاهده به صراحت اعلام كرده است كه «هيچ قيد تحديد تعهدي را نمي­توان نسبت به هر يك از مقررات اين موافقتنامه در نظر گرفت.» و با اين عبارت امكان درج حق شرط را از اعضاء سلب نموده است؛ در نتيجه حق شرط­هاي مندرج در ماده واحده اثري نخواهد داشت و رعايت اصول 77 و 139 مذكور در تبصره ماده واحده عملاً امكان‌پذير نخواهد بود. لذا از اين حيث نيز موافقتنامه فوق‌الذكر مغاير اصول 77 و 139 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-