فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6955/ 102/ 97
تاريخ: 22/ 6/ 97

بسمه‌تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 44544 /324 مورخ 03/ 06/ 1397 و پيرو نامه شمارة 6798/ 102/ 97 مورخ 11/ 06 /1397؛
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 21/ 06/ 1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
عباسعلي كدخدائي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-