فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 0560/ 21/ 75
تاريخ:23/ 3/ 1375

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 33555/ 14504 مورخ 20/ 3/ 1375:
اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي كه در جلسه مورخ 9/ 3/ 1375 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 23/ 3/ 1375 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-