فايل ضميمه :
        ادامه رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
ايراد 10 : ماده 29، تبصره : كاركنان وظيفه، ضابط ... .
بررسي: 1ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق مسئول دانستن ضابطان از جهت شمول نسبت به فرضي كه ضابط به طور كامل به وظيفه خود عمل نموده است و مسامعه از ناحيه كاركنان وظيفه بوده است- مانند رشوه گرفتن و سرقت هنگام بازرسي منزل متهم- خلاف‌شرع دانسته شد.
در مقابل نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه كاركنان وظيفه تحت نظارت و تحت امر ضابط قضائي عمل مي‌كند و بر ضابط لازم است كه كسي را به عنوان مأمور وظيفه تحت امر خود انتخاب نمايد كه كاملاً سالم و مقيد به مسائل شرعي باشدو لذا در تخلف كاركنان وظيفه در انجام اقدامات انجام شده در حيطه مسئوليت ضابط، ضابطان نيز مسئول مي‌باشند و با اصلاح بعمل آمده اين ايراد وارد نيست.
2ـ با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان بطور كامل رفع نشده است و چه بسا اين ابهام باقي بماند كه مسئوليت ضابط نافي مسئوليت شرعي - نه قانوني- كاركنان وظيفه باشد.

ايراد 11 : ماده 30 : احراز عنوان ... .
بررسي: همان‌گونه كه در جلسه 541 مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان بيان شده است عدم معتبر دانستن اقدام افراد عدول و مورد وثوق جهت حفظ آثار و علائم جرم و جلوگيري از، از بين بردن صحنه جرم، به مجرد اينكه ايشان فاقد كارت ويژه ضابطان مي‌باشند خلاف شرع مي‌باشد.

ايراد 14 : ماده 41 : ضابطان دادگستري اختيار ... .
بررسي: نظر يكي از اعضاء آن بود كه ايراد شوراي محترم نگهبان نسبت به موارد عدم دسترسي به مقام قضائي و عدم‌ضرورت در نگهداري متهم به قوت خود باقي است.

ايراد 15 : ماده 44 : ضابطان دادگستري به محض ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مستفاد از اصلاح بعمل آمده آن است كه در فرض عدم وجود قرائن و امارات قوي نمي‌توان متهم را بازداشت نمود و حال آن‌كه اطلاق نفي حق بازداشت از جهت شمول نسبت به احتمال يا محتمل قوي باشد - مانند كودتا و ترور- خلاف شرع مي باشد.

ايراد 17 : ماده 63 : تخلف از مقررات ... .
بررسي: در فرض رفع ايرادات معموله، ايراد برطرف شده است.

ايراد 18 : ماده 65 : هر گاه كسي اعلام كند كه ... .
بررسي: هر چند با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان رفع شده است لكن به نظر بعضي از اعضاء شروع در تعقيب شخص به مجرد اعلام وقوع جرم از طرف ناظر- در جرائم غير قابل گذشت- چه بسا خلاف آيه شريفه : «... لاتجسسوا» باشد.

ايراد 22 : ماده 96 : انتشار تصوير و ساير ... .
بررسي: 1ـ ظاهراً در اصلاح بعمل آمده اشتباهي رخ داده و منظور آن است كه: «طريق ديگري براي دستيابي به آنان موجود نباشد» و گرنه ايراد رفع نمي‌شود.
2ـ اضافه نمودن اين مطلب كه «طريق ديگر نبايد مفسده‌اش بيش از طريق مذكور در بند الف ماده باشد.» جهت رفع ذيل ايراد شوراي محترم نگهبان لازم است.

ايراد 23 : ماده 100، تبصره 2 : ارائه اسناد و مدارك ... .
بررسي: ايراد شوراي محترم نگهبان اطلاق داشته و شامل مورد اطلاع پيدا كردن شاكي در غير موارد منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور نيز مي‌شود و لذا اصلاح بعمل آمده رافع اطلاق ايراد شوراي محترم نگهبان نمي‌باشد. (اكثر اعضاء)

ايراد 28 : ماده 133 : ضابطان دادگستري ... .
بررسي: با اصلاح بعمل آمده ايراد ديگري مطرح مي‌گردد و آن اينكه براي منع ورود و خروج تحقق ضرورت لازم است و در فرض عدم احراز ضرورت، نمي‌توان از ورود و خروج جلوگيري نمود و پيشنهاد مي‌گردد كه ماده اين‌گونه اصلاح گردد: ... و در صورت ضرورت از ورود و خروج افراد جلوگيري شود.

ايراد 29 : ماده 145 : در صورتي كه متصرف منزل ... .
بررسي: با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان رفع گرديده است ولكن اصلاح مذكور مستلزم تحميل هزينه اضافي به دولت بوده و خلاف اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.

ايراد 31 : ماده 149 : مالي كه نگهداري آن ... .
بررسي: بخش دوم ايراد شوراي محترم نگهبان (همچنين در مواردي كه مدعي مالكيت ... .) رفع نشده است.

ايراد 34 : ماده 190 : متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات ... .
بررسي: اصلاح بعمل آمده رافع ايراد شوراي محترم نگهبان نسبت به امور خلاف منافي عفت نمي‌باشد.
توضيح اينكه در اين جلسه تا پايان ماده 190 بررسي شد و با اصلاحات بعمل آمده ساير ايرادات شوراي محترم نگهبان نسبت به مواد سابق رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-