فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:226872/ 45923 
تاريخ: 11/ 10/ 1389
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو كه در جلسه مورخ 5/ 10/ 1389 هيئت وزيران تصويب شده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي­گردد.
محمدرضا رحيمي
 معاون اول رئيس جمهور
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/ 10/ 1389 بنا به پيشنهاد شماره 510/ 10/ 892 مورخ 20/ 9/ 1389 شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند «ب» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ،  اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1­ـ نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو مي­باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار، سازمان ناميده مي­شود.
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
2- تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت­هاي تابع با رعايت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي
7- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه
11- تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل
12- تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو
ماده 17ـ هيئت مديره داراي همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي­باشد:
1-	تعيين روش­هاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي وخارجي
2-	چگونگي ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي و ثبت كشتي­ها، شناورها و هواپيماها در منطقه براساس آيين نامه­هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار.
3-	بررسي و تدوين آيين­نامه­هاي داخلي و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
4-	تشكيل يا انحلال شركت­هاي فرعي براساس موازين قانون تجارت با تصويب مجمع عمومي
ماده 19­ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره داراي همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
2- عزل و نصب كاركنان سازمان
ماده 20ـ مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي­البدل را از ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مي­نمايد و انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت يا استعفا يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي­البدل وظايف وي را عهده­دار خواهد شد.
ماده 27­ـ نسبت به اموري كه در اين اساسنامه، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوبات مجمع عمومي و آيين­نامه اجرايي مربوط، مقرراتي منظور نشده باشد، قانون تجارت حاكميت دارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-