فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6001
تاريخ: 30/ 8/ 1365
رياست محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/29/63 مورخ 9/ 2/ 1365:
«با توجه به اينكه سردفتران قبول كرده‏اند طبق ترتيبات و تنظيمات قانونى كه از طرف دولت معين مى‏شود عمل نمايند مقرر كردن ترتيب مرقوم به موجب قانون عادى با توجه به اينكه سردفتران در ادامه شغل و ترك آن مختارند، اشكال شرعى ندارد».
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-