فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3088/ 21/ 80
تاريخ: 27/ 10/ 1380

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 40115/ 25634 مورخ 2/ 10/ 1380؛
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي
مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد هيئت وزيران، در جلسه مورخ 27/ 10/ 1380 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-