فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/11638

تاريخ: 1398/5/26


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 39315/‏354 مورخ 12/‏05/‏1398 و پيرو نامه شمارة 11559/‏102/‏98 مورخ 20/‏05/‏1398؛


لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي

مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابه‌جايي‌ها

(مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور 1349 هجري شمسي)


مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏05/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:


_ استفاده از واژگان بيگانه «كنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «كروشه»، «پلاك»، «سريال»، «پمپ»، «سوكت»، «كولر»، «سيلندر»، «فرم» و «واگن» در ضمايم و پيوستهاي اين موافقتنامه مغاير اصل 15 قانون اساسي است.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-