فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 7644
تاريخ: 19 /1 /74

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
عطف به نامه شماره 873 ه- ب مورخ 15 /12 /73: 
تصويبنامه شماره 14624/ ت 368 ه مورخ 6 /10/ 1373 هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 16 /1 /1374 شوراي نگهبان مطرح گرديد و اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان درباره اصل و جايز دو چاپ و تشكر اوراق قره منوط است به ملاحظه ضوابط مربوطه
                              
                 دبير شوراي نگهبان
                   احمد جنتي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-