فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 30336/ت 15042ك	شماره انتشار : 14769 	
تاريخ ابلاغ: 14/ 08/ 1374	تاريخ روزنامه رسمي : 23/ 07/ 1374	

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 4/ 2/ 1374 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت 30 هـ 13/ 2/ 1373 ) و به استناد بند ( ب ) ماده ( 4 ) قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران » - مصوب1372 - اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار ( سهامي خاص ) را به شرح زير تصويب نمودند :

اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار ( سهامي خاص )
مصوب 04/ 02/ 1374

اول - كليات

ماده 1 - نام شركت «‌شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار» و نوع آن «‌سهامي خاص» است كه از اين پس به اختصار شركت ناميده مي‌شود.

ماده 2 - موضوع شركت انجام كليه امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل‌آوري انواع آبزيان و صنايع، خدمات، امور مجاز توليدي، عمراني و ‌تجاري مرتبط با آن مي‌باشد.

تبصره - انجام هر نوع فعاليت - از جمله مشاركت در شركتها (‌حداكثر به ميزان 49%) - كه براي توسعه و پيشرفت امور موضوع شركت ضروري يا مفيد باشد نيز‌ در محدوده موضوع شركت قرار دارد.

ماده 3 - شركت براي مدت نامحدود تشكيل مي شود .

ماده 4 - مركز اصلي شركت در منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار ، واقع در چابهار - جاده طبس است .

ماده 5 - سرمايه شركت يكصد ميليون ريال مي باشد كه به يكهزار سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم مي شود : 997 سهم متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار ، كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود ، يك سهم متعلق به شركت شيلات ايران ، يك سهم متعلق به شركت سرمايه گذاري مهاب قدس و يك سهم آن متعلق به شركت سرمايه گذاري ملت است .

تبصره - 35% مبلغ اسمي سهام بطور نقد پرداخت شده و بقيه آن در تعهد سهامداران است كه ظرف دو سال پرداخت مي شود .

دوم - اركان شركت

ماده 6 - اركان شركت عبارتند از : 
الف - مجمع عمومي . 
ب - هيئت مديره . 
ج - بازرس ( حسابرس ) .

الف - مجمع عمومي

ماده 7 - مجمع عمومي شركت از صاحبان سهام يا نمايندگان آنها با معرفي رئيس مجمع عمومي كه مديرعامل سازمان است ، تشكيل مي شود .

ماده 8 - مجمع عمومي شركت هر سال حداقل دو بار به دعوت هيئت مديره يك بار حداكثر تا 4 ماه پس از پايان سال مالي براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان و يك بار در نيمه دوم سال براي بررسي و تصويب بودجه سال بعد در مركز اصلي شركت يا با توافق مجمع در محل پيشنهادي هيئت مديره تشكيل مي شود .

ماده 9 - دعوتنامه رسمي مجامع عمومي شامل محل تشكيل ، روز ، ساعت و دستور جلسه در مدتي كه كمتر از پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه نباشد توسط رئيس هيئت مديره براي صاحبان سهام ارسال مي شود .

ماده 10 - تصميمات مجامع عمومي همواره با اكثريت آراء ( هر سهم يك رأي ) معتبر است .

تبصره - مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي شركت در صورتجلسه اي كه به امضاي هيئت رئيسه مجمع مي رسد ، ثبت و در مركز اصلي شركت نگاهداري مي شود .

ماده 11 - اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي عبارت است از : 
الف - تعيين خط مشي كلي شركت . 
ب - استماع و بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و بازرس و اخذ تصميمات مقتضي . 
پ - بررسي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و نحوه تقسيم سود شركت . 
ت - بررسي و تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي شركت . 
ث - تعيين حقوق اعضاي هيئت مديره موظف و حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) و پاداش آنان . 
ج - تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج كليه آگهيهاي شركت . 
چ - اتخاذ تصميم نسبت به سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت با پيشنهاد هيئت مديره . 
ح - تعيين اعضاي هيئت مديره و بازرس قانوني .

ماده 12 - اختيارات و وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از : 
الف - پيشنهاد تغيير در مواد اساسنامه به مجمع عمومي سازمان . 
ب - پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به مجمع عمومي سازمان . 
ج - پيشنهاد انحلال شركت به مجمع عمومي سازمان .

ماده 13 - مجامع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده به دعوت هيئت مديره شركت يا بازرس قانوني يا درخواست صاحبان يك پنجم سهام تشكيل مي شوند .

ب - هيئت مديره

ماده 14 - شركت به وسيله هيئت مديره اي متشكل از سه تا پنج نفر كه توسط مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند ، اداره مي شود . انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1 - در صورت استعفا ، فوت يا عزل هر يك از اعضاء يا وجود موانع قانوني ديگر ، بلافاصله مجمع عمومي عادي با درخواست هيئت مديره يا بازرس قانوني جهت تكميل اعضاء تشكيل مي شود .

تبصره 2 - انتخاب اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هيئت مديره است و مسؤوليت ساير اعضاي هيئت مديره تا انتخاب اعضاي جديد كماكان به قوت خود باقي است .

ماده 15 - اعضاي هيئت مديره در اولين نشست خود يك نفر را از بين خود به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس هيئت مديره براي مدتي كه بيش از مدت عضويت در هيئت مديره نباشد ، انتخاب مي كنند .

ماده 16 - هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار بنا به دعوت رئيس هيئت مديره در محل شركت تشكيل جلسه مي دهد .

ماده 17 - براي هر يك از جلسات هيئت مديره صورتجلسه اي حاوي خلاصه مذاكرات همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ، تنظيم و به امضاي كليه اعضاي حاضر مي رسد .

تبصره - نظر هر يك از اعضاي هيئت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، در صورتجلسه قيد مي شود .

ماده 18 - اهم اختيارات و وظايف هيئت مديره به شرح زير است : 
الف - كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ، جز موضوعاتي كه اتخاذ تصميم و اقدام در مورد آنها طبق قانون تجارت و اين اساسنامه در صلاحيت خاص مجامع عمومي است . 
ب - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و كليه مؤسسات دولتي و خصوصي ، دادگاهها و مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل . 
پ - تقديم گزارش سالانه به مجمع عمومي . 
ت - تهيه و تدوين بودجه و تنظيم گزارش مالي سالانه شركت و پيشنهاد نحوه تقسيم سود به مجمع عمومي . 
ث - تدوين آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي شركت و پيشنهاد آن به مجمع عمومي . 
ج - پيشنهاد نحوه سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت به مجمع عمومي . 
چ - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و انسداد حسابهاي ياد شده .

ماده 19 - مجمع عمومي يك نفر از اعضاي هيئت مديره را به عنوان مديرعامل انتخاب مي‌كند. مدير عامل مجري مصوبات هيئت مديره است و هيئت مديره‌ مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات ياد شده در ماده (18) اين اساسنامه را به وي واگذار كند.

ماده 20 - كليه چكها ، سفته ها ، بروات ، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور ديگر با امضاي مشترك مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره و مهر شركت معتبر است .

ج - بازرس ( حسابرس )

ماده 21 - مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس (‌حسابرس) انتخاب مي‌كند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل ‌كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

تبصره 1 - مجمع عمومي عادي مي‌تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط بر تعيين جانشين آنها عزل كند.

تبصره 2 - تعيين ميزان حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.

ماده 22 - بازرس يا بازرسان قانوني مي توانند در هر زمان هرگونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام و اسناد ، مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند . اين رسيدگي و بازرسي نبايد باعث ركود يا توقف فعاليت شركت شود .

ماده 23 - گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد . تصميماتي كه بدون آگاهي از گزارش بازرس در مورد تصويب دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود ، از درجه اعتبار ساقط است .

سوم - مقررات مختلف

ماده 24 - هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي كه از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال مي باشد - به استثناي سال اول كه از تاريخ تأسيس تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود - طبق ماده ( 232 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - صورت دارايي و ديون و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي آن سال مالي تنظيم كند . اسناد مذكور در اين ماده بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي همراه گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام ارايه شود .

ماده 25 - از ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه ، هر صاحب سهم مي تواند در مركز اصلي شركت ، به صورتحساب و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه ، حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرس رونوشت تهيه كند .

ماده 26 - سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالي پس از كسر كليه هزينه ها ، استهلاكات و ذخيره هاست .

ماده 27 - از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل معادل يك بيستم آن بر طبق مواد 140 و 238 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - به عنوان اندوخته قانوني منظور مي شود ، همچنين به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي ، ذخيره قسمتي از سود ويژه براي تشكيل اندوخته هاي مخصوص امكان پذير است .

ماده 28 - سود قابل تقسيم عبارت از سود خالص سال مالي شركت پس از كسر زيان سالهاي قبل و اندوخته قانوني و ساير اندوخته هاي اختياري به اضافه سودهاي تقسيم نشده سالهاي قبل مي باشد . تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز است . شركت بايد ظرف هشت ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي سودي را كه مورد تصويب مجمع ياد شده قرار گرفته به سهامداران پرداخت كند .

ماده 29 - انتقال سهام شركت با رعايت مقررات ، به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا بخش خصوصي با تصويب دو سوم آراي مجمع عمومي امكان پذير است و بايد در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند .

ماده 30 - انحلال شركت با تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام برابر ضوابط مندرج در قانون تجارت و اساسنامه سازمان انجام مي گيرد .

ماده 31 - ساير موضوعات پيش بيني نشده در اين اساسنامه ، مشمول قانون تجارت و ديگر قوانين است . 
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 1107 مورخ 26/ 7/ 1374شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

اين تصويب نامه در تاريخ 8/8/ 1374 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-