فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8443/ 30/ 83
تاريخ: 19/ 6/ 1383

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 30308/ 31199 مورخ 4/ 6/ 1383؛
اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي كشور
مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 18 /6/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي­گردد:
اذن مستفاد از ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شامل شركت­هاي غير مادرتخصصي نمي­شود و تشكيل شركت جديد نيز با توجه به تبصره ماده مذكور نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد، بنابراين اساسنامه شركت مزبور كه با استظهار از آن كه بدون ادغام هرگونه شركتي و فقد شركت فرعي تصويب شده است، غير مادرتخصصي است و از اين جهت مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-