فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 96/102/4381
تاريخ: 96/11/30

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه شمارۀ 53834/143327 مورخ 1396/11/11؛

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ ۲۵ /۱۱/ ۱۳۹۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مستفاد از ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ آن است كه ‌دولت در حدود مجوز قانوني و عنوان تعيين شده سازمان يا شركت مي‌تواند تغييرات يا اصلاحاتي در اساسنامه داشته باشد و نمي‌تواند شركت را به سازمان و يا سازمان را به شركت تبديل نمايد. بنابراين مصوبه از اين حيث مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-