فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي مصوب 20/‏‌1/‏‌1391

مقدمه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل 85 قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377- «اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي» را به پيشنهاد وزارت نيرو جهت بررسي در دستور جلسه‌ي مورخ 20/‏‌1/‏‌1391 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 85 جهت بررسي عدم مغايرت مفاد مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13591/‏‌44692 مورخ 30/‏‌1/‏‌1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه در جلسه‌ي مورخ 31/‏‌3/‏‌1391 خود، مفاد اين مصوبه را غيرمغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 47049/‏‌30/‏‌91 مورخ 3/‏‌4/‏‌1391 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 20/‏‌1/‏‌1391 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 31/‏‌3/‏‌1391 هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/‏‌1/‏‌1391 بنا به پيشنهاد شماره 100/‏‌20/‏‌18363 مورخ 26/‏‌2/‏‌1389 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت{1}- مصوب 1377- تصويب نمود: ماده (6) اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي{2}به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان غربي (تصويب‌نامه شماره 119439/‏‌ت37025ه‍ مورخ 28/‏‌7/‏‌1386) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.374.916.070.000) ريال كه به (137.491.607) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 2- شـركت سهـامـي سـازمـان آب و بـرق خـوزستـان (تصـويـب‌نـامـه شمــاره 119439/‏‌ت37025ه‍ مورخ 28/‏‌7/‏‌1386) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (16.157.905.780.000) ريال كه به (1.615.790.578) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 3- شركت سهامي آب منطقه‌اي اصفهان (تصويب‌نامه شماره 119439/‏‌ت37025ه‍‌ مورخ 28/‏‌7/‏‌1386) سـرمـايــه شركـت عبـارت است از مبلـغ (1.820.077.140.000) ريـال كـه بـه (182.007.714) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 4- شـركت سهـامي آب منطقـه‌اي سيستـان و بلـوچستـان (تصـويب‌نـامـه شمـاره 119439/‏‌ت37025ه‍ مورخ 28/‏‌7/‏‌1386) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.701.491.520.000) ريال كه به (170.149.152) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 5- شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان (تصويب‌نامه شماره 119439/‏‌ت37025ه‍‌ مورخ 28/‏‌7/‏‌1386) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.066.198.000.000)‌ ريال كه به (106.619.800) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 6- شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران (تصويب نامه شماره 119439/‏‌ت37025ه‍‌ مورخ 28/‏‌7/‏‌1386) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (894.340.100.000) ريال كه به (89.434.010) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 7- شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان (تصويب‌نامه شماره 119439/‏‌ت37025ه‍‌ مورخ 28/‏‌7/‏‌1386) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.084.428.330.000) ريال كه به (108.442.833) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 8- شركت سهامـي آب منطقـه‌اي خراسـان رضـوي (تصويب‌نـامـه شمـاره 9654/‏‌ت28263ه‍‌ مورخ 12/‏‌3/‏‌1382) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (748.378.450.000) ريال كه به (74.837.845) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 9- شـركت سهـامـي آب منطقـه‌اي خـراســان شمـالـي (تصـويب‌نـامـه شمـاره 35148/‏‌ت33095ه‍‌ مورخ 15/‏‌6/‏‌1384) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (37.732.110.000) ريال كه به (37.732) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 10- شـركت سهـامي آب منطقـه‌اي خـراسـان جنـوبـي (تصـويب‌نـامـه شمـاره 35208/‏‌ت33095ه‍‌ مورخ 15/‏‌6/‏‌1384) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (59.851.220.000) ريال كه به (59.851) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 11- شركت سهامي آب منطقه‌اي كردستان (تصويب‌نامه شماره 35199/‏‌ت33095ه‍‌ مورخ 15/‏‌6/‏‌1384) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (203.306.000.000) ريال كه به (203.306) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 12- شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام (تصويب‌نامه شماره 35146/‏‌ت33095ه‍‌ مورخ 15/‏‌6/‏‌1384) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (105.833.000.000) ريال كه به (105.833) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 13- شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان (تصويب‌نامه شماره 35145/‏‌ت33095ه‍‌ مورخ 15/‏‌6/‏‌1384) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (41.217.000.000) ريال كه به (41.217) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 14- شركت سهامي آب منطقه‌اي همدان (تصويب‌نامه شماره 35144/‏‌ت33095ه‍‌ مورخ 15/‏‌6/‏‌1384) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (81.856.000.000) ريال كه به (81.856) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. ديدگاه ابهام در برخي از بندهاي اصلاحيه نسبت به اساسنامه‌ي پيشين، تغييرات سرمايه‌اي در سرمايه‌ي شركت‌هاي آب منطقه‌اي ايجاد شده است. اين تغييرات، گاهي به صورت افزايش سرمايه (مثلاً نسبت به شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران، اصفهان، سيستان و بلوچستان و...) و گاهي به صورت كاهش سرمايه (شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان) بوده است. در بخش مربوط به كاهش سرمايه، با توجه به اينكه ماهيت اين شركت‌ها، شركت دولتي است، بايد قاعدتاً وفق اصل 53 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد كليه‌ي دريافت‌هاي دولت بايد در حساب خزانه‌داري كل متمركز شود، بايد مبالغ و وجوه ناشي از كاهش سرمايه‌ي اين شركت‌ها به خزانه واريز شود، حال آنكه تكليف اين وجوه اضافي در اينجا روشن نيست و ابهام دارد. اين ابهام، با توجه به اينكه تعيين تكليف كاهش سرمايه نوعاً‌ در اساسنامه مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت پيش‌بيني نمي‌شود - و در اين اساسنامه هم طبعاً پيش‌بيني نشده - تقويت مي‌شود. از جهت ديگر، هر چند طبق قواعد عمومي، اين درآمدها همچون ساير درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز گردد، اما چون اين امر در اين اصلاحيه و در اساسنامه‌ي حاكم بر اين شركت‌ها تصريح نشده، لذا‌ ابهام همچنان پابرجا است. ديدگاه عدم مغايرت الف) اگر بر طبق اين اصلاحيه، به واسطه‌ي كاهش سرمايه يك يا چند شركت آب منطقه‌اي، اموال يا وجوهي حاصل شود، اين وجوه قاعدتاً بايد وفق قوانين و مقررات عمومي به خزانه واريز شود و نيازي به تصريح مجدد در اين اصلاحيه ندارد. اگر اصلاحيه برخلاف قوانين و مقررات عمومي ناظر بار اين مسئله، چنين بيان مي‌داشت كه مبالغ اضافه به جاي واريز به خزانه در جاي ديگري خرج شود، اشكال داشت، اما با توجه به اينكه چنين بياني نشده، لذا قاعدتاً اين مبلغ زائد وفق قواعد عمومي، به خزانه واريز شده و مغاير با اصل (53) نيست. ب) با توجه به اينكه منابع ايجاد شده به واسطه‌ي كاهش سرمايه، جزء منابع دريافتي دولت محسوب مي‌شود، چه اين منابع به صورت وجه باشد و چه به صورت مال، در هر حال، وفق قواعد عمومي به طريق مقتضي بايد به خزانه واريز شود؛ اگر اين منابع، وجه باشد، قاعدتاً مستقيماً به خزانه واريز مي‌شود و اگر مال باشد، فروخته شده و وجه معادل آن، در حكم سود و اضافه درآمد تلقي شده و به خزانه واريز مي‌شود. ج) همانند اصلاحيه حاضر، ماده (6) اساسنامه يك بار هم در سال 1386، به همين صورت دستخوش تغيير و اصلاح شد{3}كه مورد تأييد شوراي نگهبان نيز واقع شد. لذا سابقه بررسي اين موضوع در شوراي نگهبان نيز نشان مي‌دهد كه تغيير در سرمايه‌ي شركت‌هاي دولتي، از جمله كاهش سرمايه‌ي اين شركت‌ها، از اختيارات دولت بوده و مغايرتي با موازين شرع و اصول قانون اساسي ندارد. نظر شوراي نگهبان مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر نهايي شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي، مصوب هيئت وزيران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏01/‏1377: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ازجمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.» 2. ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اصلاحي 11/‏6/‏1386: «ماده 6- 1- شركت سهامي آب منطقه‌اي تهران: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (8.885.220.340.000) ريال كه به (888.522.034) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 2- شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (2.526.341.660.000) ريال كه به (252.634.166) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 3- شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.281.246.710.000) ريال كه به (128.124.671) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 4- شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (3.872.467.000.000) ريال كه به (387.246.700) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 5- شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (868.140.100.000) ريال كه به (86.814.010) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 6- شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (846.041.780.000) ريال كه به (84.604.178) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 7- شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.671.905.350.000) ريال كه به (167.190.535) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 8- شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان غربي: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.370.906.050.000) ريال كه به (137.090.605) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 9- شركت سهامي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.413.263.550.000) ريال كه به (141.326.355) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق بهشركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 10- شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (952.133.000.000) ريال كه به (95.213.300) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 11- شركت سهامي آب منطقه‌اي اصفهان: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.762.367.260.000) ريال كه به (176.236.726) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد. 12- شركت سهامي آب منطقه‌اي يزد: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.619.672.000.000) ريال كه به (161.967.200) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 13- شركت سهامي آب منطقه‌اي زنجان: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (7.876.690.000) ريال كه به (787.669) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد. 14- شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان: سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (12.062.020.000.000) ريال كه به(1.206.202.000) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي‌باشد.» 3. مراد مصوبه‌ي مورخ 11/‏6/‏1386 هيئت وزيران در خصوص اصلاح ماده (6) اساسنامه‌ي مصوب 1382 است كه به موجب نامه شماره 22801/‏30/‏86 مورخ 8/‏7/‏1386 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است. (متن اين ماده‌ي اصلاحي در پاورقي پيشين ذكر شده است.)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-