فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1604 /ق مورخ 25/ 9/ 60 :
لايحه حمل و نقل و مبادله محصولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شركتهاي خصوصي و حمل و نقل بار و مسافر مصوب كميسيون مشترك پست و تلگراف و تلفن و امور قضائي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد برسري قرار گرفت و به اكثريت آراء مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-