فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست انجمن صنفي روغن نباتي ايران مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مصوبه 52051/ 309 مورخ 16/ 4/ 1386 شوراي اقتصاد و مصوبه شماره 14991 مورخ 19/ 12/ 1386 شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي.
بررسي: اشكال شاكي به مصوبه 52051 /309 شوراي اقتصاد بر اساس تفاهمنامه بين نماينده دولت و نماينده انجمن صنفي روغن‌كشي مي‌باشد و اين تفاهمنامه در پرونده موجود نمي‌باشد ولذا نمي‌توان بر اساس آن تصميم‌گيري نموده و خلاف‌شرع و عدم‌خلاف شرع بودن مصوبه شوراي اقتصاد را ثابت نمود.
در مورد مصوبه 14991 مورخ 19/ 12/ 1386 شوراي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي نيز مجمع مشورتي فقهي در دو جلسه 501 و 597 خود اين مصوبه را بررسي نموده و خلاف شرع بودن آن احراز نگرديده است - كه به پيوست ارسال مي‌گردد- البته شكايت شاكي سابقاً نسبت به اين مصوبه در مورد دانه‌هاي روغني كلزا بوده است و در اين پرونده در مورد دانه‌هاي روغني سويا مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-