فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست آقاي شهريار زاخري به وكالت از آقايان يوسف كاظمي، آشتياني و ناهيد جنتي‌پور مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 27/ 184/ 91 مورخ 19/ 6/ 1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
بررسي: بخشنامه مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته شد.
توضيح اينكه معناي افتتاح حساب ارزي آن است كه ارز خارجي تحويل داده و تحويل گرفته شود و بر اين اساس بانك مقداري از ارز خارجي را تحويل مي‌گيرد (بصورت وديعه، سپرده، قرض و ...) و همان‌گونه كه در ذيل بخشنامه آمده است بانك مركزي اقرار به مالكيت افراد نسبت به اين ارزها نموده است بنابراين عدم تحويل اموال به مالكين وجهي نداشته و خلاف‌شرع مي‌باشد و لذا بخشنامه مذكور خلاف‌شرع دانسته شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-