فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 2665ه/ب
تاريخ : 9 /3/ 1379
مديريت محترم كل نهاد شوراي نگهبان
به پيوست نامه شماره 58192 مورخ 18 /11 /1378 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري اسلامي ايران و ضميمه آن و نيز نظريه شماره 5128/ 21/ 78 مورخ 18/ 5 /1378 شوراي محترم نگهبان در ارتباط با موضوع نامه فوق جهت هر گونه اقدام مقتضي ارسال مي­گردد./م
                                          دبير هيات بررسي و تطبيق
                                           مصوبات دولت با قوانين
                                             محسن قره باغي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-