فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مينمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتريكه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم ميشود واقع و به ثبت برسد . در نقاط مزبور هر مرديكه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم ميشود و همين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام باجراي صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد . 
در حوزه هائيكه كه ( آگهي ) فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است . شوهر مكلف است در صورتيكه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع بيكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاق نامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا بيك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد )
ماده 17 قانون حمايت خانواده در زمينه چگونگي اخذ اجازه ازدواج مجدد مرد از دادگاه و تعيين مجازات براي تخلف از آن است وفق ماده 16 قانون مزبور مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير.
...
و ماده 17 مقرر مي دارد.«متقاضي بايد تقاضانامه اي در دونسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خودرا در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16، اجازه اختيار همسر جديد را خواهد داد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-