فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:51230/ 38680
تاريخ: 9/ 4/ 1387
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در جلسه مورخ 26/ 3/ 1387 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي گردد.
پرويز داودي 	
معاون اول رئيس جمهور

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/ 3/ 1386 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره (3) ماده (7) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ  اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، كه در اين اساسنامه كميسيون ناميده مي شود در تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي، موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود به صورت موسسه دولتي وابسته به وزارتخانه ياد شده تشكيل مي شود.
ماده 2ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 6ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي باشد:
8ـ تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فضاي فركانس و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-