فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:91/30/797/م
تاريخ:1391/11/11
رئيس محترم ديوان محاسبات كشور
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 976/7658/م/2 مورخ 1391/11/07؛
موضوع ماده واحده قانون تشكيلات شوراي نگهبان مصوب 1377، در جلسه مورخ 1391/11/11 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد:
-علاوه بر اينكه قانون مذكور الزام آور نيست ، تفسير مؤخر اين شورا به شمارۀ 86/30/21934 مورخ 1386/04/19 حاكم بر آن مي باشد.

محمدرضاعليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-