فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رئيس مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده مربوط به دستمزد كاركنان طرح‌هاي مناطق جنگي كه در جلسه نهم آذرماه 59 با حضور شوراي نگهبان به تصويب رسيد در جلسه خصوصي شوراي نگهبان مطرح شد و به اتفاق آراء عدم مغايرت آن با احكام شرع مقدس و قانون اساسي تاييد گرديد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-