فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3506
تاريخ: 1/ 5 /71


رياست محترم جمهوري اسلامي ايران دامت تأييداته

عطف به نامه شماراه7311 مورخ 25 /4/ 1371:
در خصوص نظر شوراي نگهبان راجع به مرور زمان، موضوع در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر فقهاء شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد.
اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27 /11/ 1361 شوراي نگهبان شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي‌شود.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-