فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 93/102/361

تاريخ: 1393/2/10

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه‌ شمارة 6519/‏48938 مورخ 30/‏01/‏1393 و پيرو نامه شمارة 53520/‏30/‏92 مورخ 27/‏12/‏1392؛

اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 10/‏02/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-