فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 1365/7/6
شماره: 2162

بسمه تعالي

ساحت محترم شوراي نگهبان‌
مستدعي است در مقام تفسير اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام فرمايند منظور از كلمه دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات... به خارجيان ممنوع است آيا مطلق دادن امتياز است يا صرفاً امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات في‌المثل چنانچه شركت خارجي قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي 65 درصد از سهام شركتي بوده اينك پس از تصويب قانون مزبور ميتواند 35 درصد از سهام شريك ايراني خود را خريداري نمود، و نتيجتاً مالك صددرصد سهام بشود يا خير؟
رئيس شعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران‌ - حسين نظري‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-