فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي غلامرضا يوسف‌پور مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 3 صفحه 6 مصوبه 189 مورخ 6/ 2/ 89 شوراي اسلامي بيرجند و بند 6-1 صفحه 7 ضوابط تفصيلي شهر بيرجند.
بررسي: در فرض وجود حق جعل عوارض براي شوراي شهر موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بند 3 صفحه 6 مصوبه 189 مربوط به تغيير كاربري به تجاري مي‌باشد و شاكي مدعي است كه شامل وي نمي‌گردد.
و بند 6-1 صفحه 7 ضوابط تفصيلي شهر بيرجند - كه مورد تأكيد شهرداري بيرجند مي‌باشد- راجع به ارزش افزوده مي‌باشد و در صورتي كه بر اساس قانون و اختيارات تصويب شده، شوراي شهر حق جعل عوارض را دارا باشد مورد مصوب درمصوبه مورد شكايت از مصاديق جعل عوارض بوده و خلاف قانون و خلاف شرع نمي‌باشد.
و نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان - كه در پرونده به آن اشاره شده است- در فرض وجود آن قبل از تصويب قانون وضع أخذ عوارض توسط شوراي شهر بوده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-