فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي يداله خواصي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د مورخ 13/ 11/ 1381 سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح.
بررسي: بند 4 بخشنامه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه لزوم ارائه اصل صورتحساب بيمارستاني - نه فتوكپي آن- بخاطر اغراض عقلائي و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي مي‌باشد و قهراً خلاف شرع نمي‌باشد.
البته در مورد پرونده نسبت به شاكي مساعدت بعمل آمده و حق بيمه وي با ارائه كپي نيز پرداخت شده است و اين مطلب به مصوبه مورد اعتراض مربوط نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-