فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي دكتر ولي عباس‌پور مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات عملكرد سال1389 اعضاءسازمان نظام پزشكي كشور در اجراي ماده 158 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي عملكرد سال 1389 مصوب مورخ 14/ 4/ 1390 سازمان امور مالياتي كشور.
بررسي: در صورت وجود اصل حق جعل ماليات در مورد مذكور براي سازمان امور مالياتي، جعل اصل ماليات توسط سازمان امور مالياتي با هماهنگي با سازمان نظام پزشكي خلاف شرع دانسته نشد.
البته در مورد مقدار ماليات مجعول و اينكه آيا مستلزم اجحاف مي‌باشد يا خير؟ احتياج به بررسي دارد و از موارد شبهات موضوعيه مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-