فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 127/58710

تاريخ: 1399/8/14

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان كه به‌ مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 12/‏8/‏1399 مجلس با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.

محمدباقر قاليباف

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

 

باسمه‌تعالي

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري سلامي ايران و دولت جمهوري صربستان

ماده‌واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به امضاي موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان به شرح پيوست اقدام و اسناد مربوط را مبادله نمايد.

تبصره- رعايت اصل يكصد و سي و نهم(۱۳۹) قانون اساسي در مورد حل و فصل اختلافات، موضوع ماده(۱۰) و اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و يكصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده(۱۱) موافقتنامه الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي ‌
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان

مقدمه:

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان كه پس از اين با عنوان «طرفهاي متعاهد»، ناميده مي‌شوند، با  علم به سودمند بودن همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گياهان و فرآوردههاي گياهي نيز مهار (كنترل) و جلوگيري از ورود و انتشار آنها در كشورهاي خود، و با عنايت به تمايل بر توسعه هرچه بيشتر روابط علمي، فني، اقتصادي و تجاري به‌منظور ايجاد هماهنگي نزديك در انجام  اقداماتي كه براي نيل به اين اهداف لازم مي‌باشند، در خصوص اجراي تمام شرايط و تعهدات مندرج در اين موافقتنامه به شرح زير توافق نمودند:

ماده ۱

تعاريف

از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:

گياه: گياهان زنده و اندام‌هاي گياهي از جمله بذور و ژرم پلاسم.

فرآورده‌هاي گياهي: مواد فرآوري نشده با منشأ گياهي از جمله دانه و آن دسته از توليدات فرآوري شده‌اي كه ماهيت يا نحوه فرآوري آنها ممكن است باعث خطر ورود و پراكندگي آفات شود.

آفت: هرگونه نژاد يا گونه زيستي گياهي، حيواني يا عامل بيماري‌زاي (پاتوژني) خسارت آور براي گياهان يا فرآورده‌هاي گياهي

آفت قرنطينه‌اي: آفتي با اهميت اقتصادي بالقوه براي منطقه در معرض خطر كه هنوز در آن منطقه وجود ندارد يا اينكه وجود دارد ولي پراكندگي گسترده نداشته و به طور رسمي تحت نظارت (كنترل) باشد.

شيوع: وجود آفتي در يك منطقه كه بومي بودن آن به طور رسمي گزارش شده باشد يا به آن منطقه وارد شده و به‌طور رسمي گزارشي از ريشه كني آن ارائه نشده باشد.

آلودگي: وجود آفت زنده گياه يا فرآورده گياهي مربوط در يك كالا.

بازرسي: بررسي بصري رسمي گياهان، فرآورده‌هاي گياهي يا ديگر اقلام تحت نظارت (كنترل)جهت تعيين وجود يا عدم وجود آفت به همراه آنها و يا تعيين مطابقت با مقررات بهداشت گياهي.

آفت زدايي: روش رسمي براي كشتن، غيرفعال كردن،‌ حذف يا عقيم ساختن آفات يا از بين بردن قوه ناميه گياه.

اقلام تحت  نظارت (كنترل): هرگونه گياه، فرآورده‌هاي گياهي، محل نگهداري، مواد بسته‌بندي، وسيله حمل و نقل، بارگنج (كانتينر)، خاك و هر موجود زنده (ارگانيزم)، شي يا ماده ديگر كه به‌ويژه در حمل و نقل بين‌المللي قابليت انتقال يا انتشار آفات را داشته باشد.

محموله: گياه، فرآورده‌هاي گياهي و يا اقلام تحت نظارت (كنترل )كه از يك

كشور به كشور ديگري همراه با گواهي بهداشت گياهي حمل و نقل مي‌شود.

محموله ممكن است شامل يك يا چند كالا و يا بسته كالا باشد.

وقوع آفات قرنطينه‌اي‌: جمعيتي از آفت كه جديداً كشف شده، از جمله كشف جمعيتي از يك آفت جديد در يك منطقه كه هنوز مستقر نشده است، اما بقاي آن در آينده نزديك مورد انتظار است يا افزايش ناگهاني و معني‌دار در جمعيت آفتي كه در منطقه مستقر بوده است.

ماده ۲

مراجع صلاحيتدار

مراجع صلاحيت‌دار دولتهاي طرفهاي متعاهد براي اجراي اين موافقتنامه عبارتند از:

- از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران: وزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسلامي ايران.

- از طرف دولت جمهوري صربستان: وزارت كشاورزي ، جنگل‌باني و مديريت آب جمهوري صربستان.

مراجع صلاحيت‌دار طرفهاي متعاهد براي اجراي اين موافقتنامه، از طريق مجاري ديپلماتيك ارتباط برقرار خواهند نمود.

ماده ۳

تبادل اطلاعات

1- طرفهاي متعاهد اطلاعات مربوط به شيوع آفات قرنطينه‌اي دولت طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود و نيز روشهاي مبارزه و مهار (كنترل) آنها را به‌صورت سالانه و در بهار هر سال مبادله خواهند كرد.

در صورت وقوع آفات قرنطينه‌اي جديد در قلمرو هردولت طرف متعاهد، اطلاعات مربوط به آفات و اقدامات انجام شده براي ريشه كني و يا مهار (كنترل)آن در زودترين زماني كه عملاً امكانپذير است به طرف متعاهد ديگر اعلام خواهد شد.

۲ -طرفهاي متعاهد نسخه‌اي از قوانين و مقررات جاري حفظ نباتات و قرنطينه گياهي و فهرست آفات قرنطينه‌اي خود را مبادله خواهند كرد. طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند هرگونه تغيير در قوانين و مقررات و فهرست مذكور را به اطلاع طرف متعاهد ديگر برسانند. اين تغييرات پس از گذشت مدت شصت روز از اعلام به طرف متعاهد ديگر، لازم‌الاجراء خواهد بود.

۳ -طرفهاي متعاهد براي همكاري‌هاي بين مؤسسات تحقيقاتي دو كشور در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي از جمله تحقيقات مشترك، كمك خواهند كرد.

۴ -طرفهاي متعاهد يكديگر را از آخرين دستاوردهاي نوين علمي و فني در زمينه حفظ نباتات، قرنطينه گياهي و مهار (كنترل) آفات آگاه خواهند كرد .

۵ -هر يك از طرفهاي متعاهد بدون رضايت طرف ديگر حق نخواهد داشت اطلاعات و نتايج به دست آمده در چهارچوب اين موافقتنامه را به طرفهاي ثالث ارائه نمايد.

ماده ۴

شرايط مربوط به واردات و اقدامات پيشگيرانه

۱ -طرفهاي متعاهد تمامي مساعي خود را در زمينه انجام اقدامات لازم به‌منظور بازرسي و عنداللزوم بررسي آزمايشگاهي و آفت‌زدايي گياهان، محموله فرآوردههاي گياهي و وسايل حمل و نقل آنها به كار خواهند گرفت تا از انتقال آفات قرنطينه‌اي به قلمرو دولت طرف متعاهد ديگر جلوگيري به‌عمل آيد.

۲ -صادرات هرگونه محموله گياهان و فرآوردههاي گياهي به قلمرو دولت طرف متعاهد ديگر با رعايت مقررات قانوني قرنطينه گياهي طرف واردكننده صورت خواهد گرفت. طرفهاي متعاهد به‌منظور نظارت (كنترل) و پيشگيري از ورود و پراكندگي آفات قرنطينه‌اي، حق خواهند داشت:

الف- اقدامات بهداشت گياهي اضافي را در رابطه با ورود گياهان، فرآورده‌هاي گياهي و ساير اقلام تحت نظارت (كنترل) درخواست كنند و در صورت وجود خطر جدي ورود آفات قرنطينه‌اي، واردات كالاهاي خاصي را ممنوع، محدود و يا منوط به انجام تشريفاتي مانند آفت‌زدايي نمايند.

ب- براي واردات محموله‌هاي گياهي و اقلام تحت نظارت (كنترل)، نقاط ورودي را تعيين و اعلام نمايند.

پ- از انتقال عوامل مهار زيست شناختي (كنترل بيولوژيكي) آفات و گياهان تراريخته به قلمرو خود جلوگيري و يا آن را محدود نمايند.

۳ -طرفهاي متعاهد براي اطمينان از عدم وجود آفات قرنطينه‌اي، و صر‌ف‌نظر از وجود گواهي بهداشت گياهي، حق خواهند داشت اقدام به بازرسي، نمونه‌برداري و آزمايش محموله‌هاي وارداتي گياهان و فرآوردههاي گياهي كنند و در صورت آلودگي محموله‌ها به آفات قرنطينه‌اي، آنها را آفت‌زدايي، مرجوع و يا معدوم نمايند كه در اين صورت مراتب را به‌طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر خواهند رساند.

۴ -طرفهاي متعاهد ورود خاك و استفاده از كاه، علف خشك، ساير اجزاي گياهي و همچنين هرگونه مواد با منشأ گياهي كه احتمال ورود آفات قرنطينه‌اي به همراه آن وجود دارد، به منظور بسته‌بندي محموله‌هاي وارداتي را ممنوع اعلام مي‌نمايند.

ماده ۵

گواهي بهداشت گياهي

۱ -هر محموله‌اي كه از قلمرو هر يك از دولتهاي طرفهاي متعاهد به قلمرو دولت طرف متعاهد ديگر وارد يا صادر مي‌گردد داراي گواهي بهداشت گياهي صادرشده توسط مراجع صلاحيت‌دار دولتهاي طرفهاي متعاهد خواهد بود.

۲ -هر يك از طرفهاي متعاهد در هنگام صدور محموله به قلمرو طرف متعاهد ديگر، قوانين و مقررات حفظ نباتات/‏ سلامت گياهي طرف متعاهد واردكننده را رعايت خواهند نمود.

۳ -صدور گواهي بهداشتي توسط مراجع صلاحيت‌دار انجام خواهد شد و از تاريخ صدور براي مدت شصت روز اعتبار خواهد داشت تا زماني كه محموله به قلمرو دولت طرف متعاهد ديگر برسد.

۴ -گواهي بهداشت گياهي اصل و به زبان انگليسي و زبان رسمي هر يك از دولتهاي طرفهاي متعاهد خواهد بود. هرگونه اصلاح، قلم خوردگي و ناخوانايي متن موجب ساقط شدن اعتبار گواهي بهداشت گياهي خواهد شد.

۵ -هر يك از طرفهاي متعاهد اخطار عدم‌ انطباق گواهي بهداشت يا وجود آفت در محموله‌ها را بلافاصله از طريق رايانامه رسمي و حداكثر درمدت سي روز از زمان مشاهده رسمي، براي اتخاذ تدابيرسريع  مقتضي، اعلام خواهد كرد.

ماده ۶

شرايط صدور مجدد

براي صادرات مجدد محموله ، اصل يا تصوير تأييدشده گواهي بهداشت گياهي كشور مبدأ به گواهي بهداشت گياهي صادرات مجدد صادرشده توسط مراجع صلاحيت‌دار دولتهاي طرفهاي متعاهد پيوست خواهد شد.

ماده ۷

شرايط گذر(ترانزيت)

گذر(ترانزيت) محموله­ها طبق قوانين و مقررات ملي قرنطينه طرف متعاهدي كه گذر از قلمرو دولت آن صورت مي­گيرد و در صورت ارائه گواهي بهداشت گياهي كشور مبدأ مجاز خواهد بود.

ماده ۸

اقدامات مشترك

بازرسي­هاي مشترك بهداشت گياهي و بررسيهاي آزمايشگاهي محموله­هايي كه در هنگام صادرات و واردات از قلمرو يك دولت طرف متعاهد به قلمرو دولت طرف متعاهد ديگر به‌عنوان خطر قرنطينه­ا­ي مهم تلقي مي­شوند، براساس ترتيبات قبلي صورت ميگيرد. هر طرف بايد مكان لازم براي بررسي و تجهيزاتي براي بررسي‌هاي آزمايشگاهي فوق درنظر بگيرد. طرف اعزام‌كننده تمام هزينه­ها را در حدود هزينه‌هاي مندرج در قوانين ملي دولت خود پرداخت خواهد كرد.

ماده ۹

ارتباط با ساير موافقتنامه‌ها

اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه طرفهاي متعاهد عضو آنها هستند، تأثيري نخواهد داشت.

ماده۱۰

حل و فصل اختلافات

۱ -تمام اختلاف‌هاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكرات دو جانبه حل و فصل خواهد شد.

۲ -در صورت عدم حل اختلاف موضوع بند(۱ ) اين ماده ، طرف يا طرفهاي متعاهد مربوط مي توانند از مدير كل سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) درخواست  كنند كارگروهي از كارشناسان را تعيين نمايد تا بر اساس مقررات و رويه‌هاي سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) مسائل مورد اختلاف را بررسي نمايد.

۳ -كارگروه كارشناسي مذكور شامل نماينده‌هاي مراجع صلاحيت‌دار دولتهاي طرفهاي متعاهد خواهد بود.

۴ -طرفهاي متعاهد توافق مي‌كنند نظرات كارگروه مزبور كه در بند (۲ ) اين ماده اشاره شده است ، اگر چه ماهيتاً لازم‌الاجراء نمي‌باشد، به عنوان مبنايي براي بررسي مجدد موضوعي كه عدم توافق از آن ناشي شده است، توسط طرفهاي متعاهد مربوط قرار گيرد.

۵ -هر يك از طرفهاي متعاهد هزينه‌هاي كارشناسي را در حدود هزينه‌هاي

مندرج در قوانين ملي دولت خود پرداخت خواهد كرد.

ماده ۱۱

اصلاح موافقتنامه

اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد و به شكل سندالحاقي (پروتكل) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه تلقي خواهد شد، مي‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (۱۲ ) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۲

لازم‌الاجراء شدن

اين موافقتنامه سي روز  پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، مبني بر انجام تشريفات داخلي لازم درباره لازم‌الاجراء‌شدن اين موافقتنامه، به اجراء گذارده مي‌شود. اين موافقتنامه براي يك دوره پنج ساله، منعقد شده است و پس از آن خود به خود ، براي دوره‌هاي پنج ساله متوالي همچنان معتبر باقي خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل شش ماه قبل تمايل خود براي فسخ  اين موافقتنامه را به‌طور كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك، به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

اين موافقتنامه شامل دوازده (۱۲ ) ماده، در بلگراد در تاريخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ هجري شمسي برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸  ميلادي در دو نسخه اصلي، هركدام به زبانهاي فارسي، صربي و انگليسي،  تنظيم شد كه تمامي متون، داراي اعتبار يكسان ميباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

 

از طرف دولت

از طرف دولت

جمهوري اسلامي ايران

جمهوري صربستان

 

لايحه فوق مشتمل بر ماده­واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دوازدهم آبان­ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

محمد‌باقر قاليباف

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-