فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1270 /ق مورخ 2/ 8/ 60 :
لايحه لغو لايحه قانوني الغاء ماده قانوني ساختمان اتوبان كرج- تهران مصوب تيرماه 1344 و آيين‌نامه مربوط مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-