فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/18366

تاريخ: 1399/3/26

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 9364/‏16 مورخ 31/‏02/‏1399 و پيرو نامه شمارة 17690/‏102/‏99 مورخ 13/‏03/‏1399؛

لايحه تجارت

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 22/‏03/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با توجه به اين‌كه مصوبه ارسالي، تنها بخش‌هايي از لايحه ‌مي‌باشد، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-