فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5742
تاريخ: 1364/12/27
بسمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه‏هاي شماره 1960/ ق مورخ 1364/12/26و شماره 1953/ ق مورخ 1364/12/20و پيرو نامه‏هاي شماره 5738 مورخ 1364/12/26 و شماره 5710 مورخ 1364/12/22؛
لايحه بودجه سال 1365 كل كشور كه پس از ايرادات شوراي نگهبان با اصلاحاتي در جلسه علني روز دوشنبه بيست و ششم اسفند ماه 1364 مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و باكثريت آراء مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم‏مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-