فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6089
تاريخ: 27/ 1/ 1373
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 69752 مورخ 25/ 12/ 1372 و پيرو شماره 6014 مورخ 16/ 1/ 1373:
اصلاح اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه هاي كشور كه در جلسه مورخ 5/ 12/ 1372 هيئت وزيران به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 24/ 1/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
1- در بند 3 كه به عنوان تبصره به ماده 1 اضافه شده اطلاق عبارت "امور مربوط به اداره كه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي گردد" از اين حيث كه معلوم نيست كدام قسمت از امور مربوط است خلاف اصل 44 قانون اساسي شناخته شد.
2- بند 3 اصلاحي از ماده 5 كه انعقاد قرارداد را با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي جايز شمرده از حيث اطلاق مغاير اصل 82 قانون اساسي شناخته شد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-