فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    اصلاح ماده (۶) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي لرستان


شماره۶۱۲۵۷/ت۵۲۰۰۴هـ                                   ۱۷ /۵/ ۱۳۹۴
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي لرستان

وزارت نيرو

هيأت وزيران در جلسه ۷ /۴ /۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۰۰/ ۲۰ /۱۷۳۲۰/ ۹۴ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۹۴ وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصويب كرد:

متن زير جايگزين ماده (۶) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي لرستان موضوع تصويب نامه شماره ۱۰۷۶۸۷/ت۵۰۳۴۸هـ مورخ ۱۶ /۹/ ۱۳۹۳ مي شود:

ماده۶ ـ سرمايه شركت مبلغ چهارصد و نود و شش ميليارد و دويست و سي و سه ميليون (۴۹۶.۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است كه به چهارصد و نود و شش هزار و دويست و سي و سه (۴۹۶.۲۳۳) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد. افزايش سرمايه يادشده از محل تجديد ارزيابي دارايي ها تأمين شده است.

اين متن به موجب نامه شماره ۲۱۳۰ /۱۰۲ /۹۴ مورخ ۷ /۵/ ۱۳۹۴ شوراي نگهبان تأييد شده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-