فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:11151/ 32796	
تاريخ: 28/ 2/ 1384
اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاحيه اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن كه در جلسه مورخ 31/ 1/ 1384 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي­گردد.
محمدرضا عارف
 معاون اول رئيس جمهور

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/ 1/ 1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/ 100/ 234 مورخ 23/ 1/ 1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (17) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
در ماده (3) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مبلغ 000/000/ 600/ 2 ريال به مبلغ 825/ 344/ 108/ 833 ريال اصلاح مي­گردد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-