فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/24785

تاريخ: 1400/1/23

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 3396/‏‏‌‌173 مورخ 22/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400؛

طرح دوفوريتي جهش توليد مسكن

مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

_ با توجه به نظريه تفسيري شماره 1285 مورخ 15/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1368 شوراي نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسي و همچنين نظر اين شورا نسبت به مصوبه طرح آيين‌نامه داخلي مجلس (به شماره 4551/‏‏‌‌21/‏‏‌‌78 مورخ 8/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1378)، اين مصوبه مصداق اصل 97 قانون اساسي شناخته نشد؛ فلذا اين شورا نظر خود را نسبت به اين مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد كرد.

 

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-