فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :619
تاريخ:1/ 5/ 1374

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 25518/ 12331 مورخ 27/ 4/ 1374:
اصلاحيه اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور(اسمان) كه در جلسه مورخ 3/3/ 1374 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 1/ 5/ 1374 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

قائم مقام دبير شوراي
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-