فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 107734/ت50348هـ	شماره انتشار : 20323	
تاريخ ابلاغ: 16/ 09/ 1393	تاريخ روزنامه رسمي : 20/ 09/ 1393	

اصلاح ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي قم
مصوب 23/ 07/ 1393

هيئت وزيران در جلسه 23/ 7/ 1393 به پيشنهاد شماره 100/ 20/ 51593/ 92 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد :

متن زير جايگزين ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي قم موضوع تصويب نامه شماره 35184/ت33095هـ مورخ 15/ 6/ 1384 مي شود : 
ماده 6 - سرمايه شركت مبلغ يك هزار و هشتصد و دوازده ميليارد و دو ميليون ( 000/ 000/ 002/ 812/ 1 ) ريال است كه به يك ميليون و هشتصد و دوازده هزار و دو ( 002/ 812/ 1 ) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران است . افزايش سرمايه ياد شده از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و طرح هاي غيرانتفاعي و اجراي قانون تبديل ادارات كل امور آب استان ها به شركت هاي آب منطقه اي استان تأمين شده است .

اين متن به موجب نامه شماره 2628/ 102/ 93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان تأييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-